Pogoji storitve

Zasebnost podatkov
Uvodne določbe
V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27april 2016o varstvu posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in o prostem pretoku teh podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Uradni list Evropske unije L 119, 4.5.2016, str.1., v nadaljevanju:Splošna uredba o varstvu podatkov), ki se v celoti uporablja od 25maj 2018v Republiki Hrvaški in vseh državah članicah Evropske unije ter Zakonu o izvajanju Splošne uredbe o varstvu podatkov (Ur. l. št. 42/18, v nadaljevanju:Zakon), tj. okvir za varstvo osebnih podatkov v Republiki Hrvaški in Evropski uniji ter najboljša evropska praksa, Art Applique , družba z omejeno odgovornostjo za trgovino in storitve, s sedežem v Republiki Hrvaški, JKrižanića 74, Varaždin, vpisano v sodni register Trgovinskega sodišča v Zagrebu pod registrsko številko (MBS):070133338, osebno identifikacijsko številko (OIB):78209452706 (v nadaljevanju:družba), kot vodja obdelave osebnih podatkov uporabnikov svojih storitev in strank, je oblikovalo Politiko varovanja zasebnosti uporabnikov storitev in strankPolitika varstva zasebnosti je enostransko zavezujoč pravni akt, ki temelji na temeljnih načelih pri obdelavi osebnih podatkov in ureja, kateri podatki o uporabnikih in/ali strankah se zbirajo, kako se ti podatki obdelujejo in za kakšne namene se uporabljajo.Politika varovanja zasebnosti uporabnike storitev in/ali kupce seznanja tudi z njihovimi pravicami pri zbiranju in nadaljnji obdelavi osebnih podatkov, vse z namenom varovanja njihove zasebnosti v širšem smislu.

Politika varstva zasebnosti temelji na naslednjih načelih obdelave osebnih podatkov:načelo zakonitosti, transparentnosti in najboljše prakse, načelo omejene obdelave in zmanjševanja količine podatkov, načelo točnosti in popolnosti osebnih podatkov, načelo varstva osebnih podatkov. omejenega shranjevanja, načelo celovitosti in zaupnosti podatkov, načelo odgovornosti, načelo zaupanja in poštene obdelave, načelo priložnosti (namen obdelave), načelo obdelave v neimenovani (anonimizirani) obliki.

Politika zasebnosti velja za vse storitve, ki jih ponuja družba, pri čemer je cilj Politike uporabnike in/ali stranke na jasen in pregleden način seznaniti s postopki obdelave njihovih osebnih podatkov in njihovimi pravicami.Najprej se lahko uporabniki in/ali stranke kadarkoli obrnejo na družbo z zahtevo po spremembi ali dopolnitvi in/ali posodobitvi podatkov, ki se nanašajo nanje, kot tudi z zahtevo po izjavi o tem, za katere namene želijo oz. ne želijo, da se njihovi podatki uporabljajo obdelava podatkov

Podjetje je odgovorno za obdelavo osebnih podatkov:
Art Applique družba z omejeno odgovornostjo za trgovine in storitve s sedežem v Republiki Hrvaški, Varaždin, JKrižanić, vpisano v sodni register Gospodarskega sodišča v Varaždinu
matična številka (MBS):070133338, matična številka (OIB):78209452706


Način zbiranja in vrste zbranih podatkov
Določene storitve podjetja zahtevajo zbiranje osebnih podatkov uporabnikov in/ali strank, pri čemer se osnovni podatki zbirajo na naslednje načine:

1. Neposredno s strani uporabnikov in/ali strank samih na način, da jih uporabniki in/ali stranke same posredujejo s soglasjem družbe kot upravljavca podatkov v določenem obsegu podatkov, ki so bistveni za izvajanje ustreznih storitev.Za zagotavljanje ustreznih storitev je uporabnik in/ali kupec dolžan podjetju posredovati naslednje podatke, ki so potrebni za sklenitev pogodbenega razmerja za opravljanje posamezne storitve in/ali prodajo določenih izdelkov iz svojega asortimana.:

a) ime in priimek;
b) naslov;
c) osebno identifikacijsko številko (OIB)
e) spol;
f) kontaktni telefon in/ali številko mobilnega telefona;
g) e-poštni kontakt (e-naslov);
j) podatke o navadah uporabnikov in/ali strank

2. iz drugih virov, to je od naših poslovnih partnerjev ali iz javno dostopnih virov (na primer podatki dostopni z vpogledom v telefonski imenik in druge javno dostopne storitve);

3. Samodejno z obiskom naših spletnih (spletnih) strani, aplikacij in portala spletne trgovine, ki so podatki, povezani z omrežnimi identifikatorji (naslovi internetnih protokolov in identifikatorji piškotkov, kot je Google Analytics za spremljanje interakcije uporabnikov in/ali strank).

Piškotek je majhna podatkovna datoteka, ki se shrani v računalnik ali mobilno napravo, ko obiščete določeno spletno mestoPiškotki se uporabljajo za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje posameznemu uporabniku in/ali stranki, shranjevanje uporabniških in/ali strankinih preferenc, z namenom učinkovitejšega delovanja spletnega mesta ter za spremljanje in testiranje uporabe in obiskanosti spletne strani podjetja. Spletna stranPiškotki se uporabljajo tudi za sledenje uporabi interneta in ustvarjanje uporabniških profilov ter nato za prikaz prilagojenih spletnih oglasov glede na nastavitve uporabnika in/ali strank.

Z izklopom in/ali blokiranjem shranjevanja piškotkov lahko uporabnik in/ali stranka še vedno brska po spletnih straneh podjetja.Vendar pa obstaja verjetnost, da takšnemu uporabniku in/ali stranki določene funkcije in/ali funkcionalnosti spletne strani ne bodo na voljo, tj. da bo čas, potreben za dostop do določenih funkcij spletne strani, daljši od običajnega.

Zadevni identifikatorji omrežja lahko pustijo sledi, ki lahko v kombinaciji z drugimi identifikatorji in informacijami, ki jih posredujejo strežniki internetnih storitev, služijo za identifikacijo uporabnika in/ali stranke.Prav tako za navedeni namen zbiramo in obdelujemo naslednje podatke:

a) podatki o naslovu IP;
b) podatke o uporabi posameznih aplikacij;
c) podatke o navadah uporabnikov in/ali strank – te podatke ustvarjamo za namene profiliranja uporabnikov in/ali strank

Količina in obseg osebnih podatkov, ki jih podjetje zbira, sta odvisna od vrste storitev, ki jih podjetje zagotavlja svojim uporabnikom in/ali strankam, ter pravne podlage, na kateri se podatki zbirajo.Podjetje nenehno skrbi za zbiranje le tistega obsega osebnih podatkov, ki je potreben za doseganje zakonsko določenega namena, za katerega se podatki obdelujejo.

Za kakšne namene se zbirajo in nadalje obdelujejo osebni podatki?
Podjetje zbira osebne podatke, da bi lahko zagotavljalo, vzdrževalo, varovalo in izboljševalo svoje storitve v zvezi z nakupom določenih izdelkov, da bi razumelo načine, na katere uporabniki in/ali kupci uporabljajo ponujene storitve in uporabljajo omrežje podjetja. (spletnih) straneh in za namene izpolnjevanja pogodbenih obveznosti DruštevTakšne podatke družba zbira na podlagi privolitve uporabnika in/ali stranke za enega ali več posebnih namenov, kot tudi v enem od naslednjih primerov.

Izvrševanje pogodbenih obveznosti
Podjetje zbira in nadalje obdeluje osebne podatke uporabnikov in/ali kupcev za namene sklepanja in izvajanja pogodb, dostave naročenih izdelkov, svetovanja in pomoči pri uporabi izdelkov, zagotavljanja ustreznih dodatnih in/ali podaljšanih garancij za izdelke, reševanja uporabniških oz. ali reklamacij strank ter druga dejanja v zvezi s sklepanjem in izvajanjem pogodb v skladu z veljavnimi predpisi

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov uporabnikov in/ali kupcev za zgoraj navedene namene je nujnost sklenitve pogodbe, to pomeni, da v primeru, da uporabnik in/ali kupec odkloni posredovanje bistvenih podatkov, družba ne bo. sposoben skleniti pogodbo in/ali izvesti določena dejanja v zvezi z izvajanjem sklenjene pogodbe

Izpolnjevanje zakonskih obveznosti
Na podlagi pisne zahteve, ki jo uporabniki in/ali kupci posredujejo na zgoraj navedeni naslov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, jim je podjetje dolžno omogočiti vpogled v osebne podatke, ki jih o njih obdeluje, popravek netočnih osebnih podatkov, izbris. osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov ter jih seznaniti z možnostjo ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov in pravico do prenosljivosti podatkov.

Neposredna promocija (marketing)
Kontaktni podatki uporabnikov in/ali kupcev se lahko uporabijo za pošiljanje promocijskih informacij o izdelkih in storitvah podjetja, če je uporabnik in/ali kupec dal soglasje za tako obdelavo ali če za takšna dejanja obstaja zakonit interes podjetja, razen če ti interesi so močnejši interesi oziroma temeljne pravice in svoboščine uporabnikov in/ali strank, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov

Podjetje lahko uporablja kontaktne podatke in osebno nagovarja uporabnike in/ali stranke, katerih osebne podatke že ima, na podlagi zakonitega interesa za pošiljanje promocijskih informacij o vseh izdelkih in storitvah, ki jih ponuja, z uporabo vseh razpoložljivih kanalov za promocijo, razen če uporabnik in/ali stranka taki obdelavi ne nasprotuje

Da bi uporabnik in/ali kupec lahko prejemal obvestila, ki ustrezajo njegovim željam in navadam, je nujno, da družba uporablja določene podatke uporabnikov in/ali kupcev za izdelavo personaliziranih promocijskih obvestil, v kolikor uporabnik in/ali stranka izrecno ne nasprotuje taki obdelavi podatkov, to pomeni, da umakne svojo prejšnjo prijavo za obdelavo

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov za navedene namene je zakoniti interes družbe, razen če nad tem interesom prevlada interes ali temeljne pravice in svoboščine, ki zahtevajo varstvo podatkov.

Interni nameni
Družba uporablja določene podatke uporabnikov in/ali strank izključno za potrebe lastnih evidenc, z namenom varovanja zakonitih interesov uporabnikov in/ali strank in/ali družbe.Zgoraj navedeno na primer vključuje uporabo osebnih podatkov za namen oblikovanja ponudb, ki ustrezajo potrebam in željam uporabnikov in/ali kupcev, tržne raziskave in analize.

Podatki o potencialnih uporabnikih
Podjetje je pooblaščeno tudi za zbiranje podatkov o morebitnih uporabnikih in/ali kupcih njegovih storitev in/ali izdelkovTi podatki vključujejo osnovne podatke (ime in priimek, e-poštni naslov) ter interese potencialnih uporabnikov in/ali kupcev, ki kontaktirajo podjetje z željo po informiranosti in/ali ponudbi določenih produktov in storitev.

Pravna podlaga za prevzem v opisanem primeru je soglasje uporabnika in/ali stranke

Trajanje hrambe in obdelave osebnih podatkov
Glede na namen in pravno podlago, na podlagi katere se zbirajo osebni podatki uporabnikov in/ali kupcev, je družba v nekaterih primerih dolžna hraniti osebne podatke za obdobje (obdobje), ki ga za posamezen namen predpisuje ustrezen predpisom ali ob prenehanju namena, za katerega so bili zbrani.Po preteku zakonskega roka, ki družbo zavezuje k hrambi določenih osebnih podatkov ali ko preneha namen, se ti izbrišejo

V primerih, ko je podlaga za zbiranje in obdelavo podatkov zakoniti interes družbe ali soglasje uporabnika in/ali stranke, se osebni podatki hranijo naslednja časovna obdobja:
a) podatke o obstoječih uporabnikih in/ali kupcih:za čas trajanja pogodbenega razmerja in 6 mesecev po prenehanju;
b) podatke o potencialnih uporabnikih in/ali kupcih:3 mesece;

Podatki, ki se obdelujejo na podlagi zakonitega interesa družbe in/ali soglasja uporabnikov in/ali strank, se lahko izbrišejo tudi pred potekom roka, določenega v tej Politiki, v primeru, da izbris zahteva uporabnik in/ali stranka ali kadar uporabnik in/ali stranka nasprotuje takšnemu postopku

Pravice uporabnikov/kupcev
Pravica do dostopa do osebnih podatkov
Podjetje se kot upravljavec podatkov zavezuje, da bo na podlagi posredovane pisne zahteve uporabnika in/ali stranke, ki je lahko tudi v obliki elektronske pošte, omogočil dostop do osebnih podatkov, ki jih o njih obdeluje, jih seznaniti z namenom obdelave osebnih podatkov, za katere se obdelujejo, o vrsti osebnih podatkov podatkov, ki se obdelujejo, o prejemnikih oziroma kategorijah prejemnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, o pričakovanem časovnem obdobju obdelave ali o merilih, ki se uporabljajo za določitev tega obdobja

Pravica do popravka napačnih podatkov
Podjetje bo kot upravljavec podatkov omogočilo popravek nepravilnih osebnih podatkov v vsakem primeru, ko bo ugotovljeno, da so zbrani osebni podatki o uporabniku in/ali stranki napačni ali da so se podatki uporabnika in/ali stranke spremenili.

Pravica do izbrisa osebnih podatkov
Podjetje bo izbrisalo osebne podatke uporabnika in/ali stranke v naslednjih primerih:

a) ko osebni podatki uporabnika in/ali stranke niso več potrebni za izpolnjevanje namena obdelave, to je, ko namen obdelave preneha;
b) ko uporabnik in/ali kupec umakne soglasje kot pravno podlago za obdelavo podatkov in ne obstaja druga pravna podlaga za obdelavo podatkov;
c) ko uporabnik in/ali stranka vloži ugovor zoper obdelavo podatkov (več o tem pod naslovom Pravica do ugovora)
d) ko se osebni podatki obdelujejo nezakonito;
e) kadar je treba osebne podatke izbrisati zaradi izpolnitve zakonskih obveznosti po pravu Evropske unije ali države članice pravice, ki velja za upravljavca podatkov;
f) kadar se osebni podatki zbirajo v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe v zvezi s privolitvijo otroka

Pravica do omejitve obdelave podatkov
Družba bo zagotovila omejitev obdelave osebnih podatkov v primerih, ko uporabnik in/ali stranka oporeka točnosti podatkov, kadar je obdelava nezakonita in uporabnik in/ali stranka nasprotuje izbrisu podatkov in namesto tega zahteva omejitev. njihove uporabe, ko upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za potrebe obdelave, vendar uporabnik in/ali stranka zahteva podatke za izpolnjevanje zakonskih zahtev, kot tudi v primeru, ko uporabnik in/ali stranka vloži ugovor zoper obdelavo. osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa družbe, vključno z ustvarjanjem profilov uporabnikov in/ali strank

Pravica do ugovora
Uporabnik in/ali stranka ima pravico vložiti ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, če se podatki obdelujejo za namene zakonitega interesa upravljavca.V tem primeru bo Družba kot upravljavec osebnih podatkov prenehala obdelovati osebne podatke, razen če dokaže, da obstajajo prepričljivi zakoniti razlogi za obdelavo osebnih podatkov v zvezi s pravicami uporabnika in/ali kupca, to je v primeru, da obdelava podatkov služi namenu vzpostavitve, uresničevanja ali obrambe pravnih zahtev

Če se osebni podatki uporabnika in/ali kupca obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima uporabnik pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, še posebej, če se osebni podatki uporabljajo za namen ustvarjanja profil

Kje se obdelujejo osebni podatki
Podjetje obdeluje osebne podatke uporabnikov in/ali strank v Republiki Hrvaški

Pod kakšnimi pogoji se osebni podatki posredujejo tretjim osebam
Podjetje posreduje osebne podatke uporabnikov in/ali kupcev tretjim osebam (vključno s pristojnimi organi) samo v naslednjih primerih:

a) soglasje uporabnika in/ali stranke;
b) za izpolnitev zakonskih obveznosti družbe;
c) kadar je takšna obdelava potrebna za zaščito ključnih interesov uporabnikov in/ali strank

Upravljanje privolitve
Aktivna vloga uporabnika in/ali stranke pri varovanju zasebnosti se kaže v podaji privolitve kot prostovoljnega, posebej informiranega in nedvoumnega izraza želje subjekta, ki mu z izjavo daje soglasje za obdelavo osebnih podatkov. ali jasno pritrdilno dejanjeUpravljanje s privolitvijo pomeni možnost, da uporabnik in/ali stranka aktivno in nedvoumno pooblasti družbo za zbiranje in obdelavo določenih osebnih podatkov za enega ali več namenov (privolitev subjekta), to je, da prekliče predhodno dano privolitev za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov. osebne podatke na enak način, v enega ali več namenov

S kom govoriti
V primeru kakršnih koli vprašanj o varstvu osebnih podatkov s strani družbe se lahko uporabniki in/ali stranke obrnejo na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov po e-pošti na e-naslov, naveden v tej Politiki zasebnosti, ali pisno na naslov:

Art Applique doo
JKrižanić 74
42000 Varaždin

Spremembe politike zasebnosti
Družba si pridržuje pravico, da to Politiko kadarkoli spremeni in dopolni, ne da bi o tem posebej obvestila zainteresirane osebeIz navedenega razloga se vsem zainteresiranim priporoča, da redno pregledujejo vsebino spletne strani družbe, da bodo seznanjeni z ažurnostjo vsebine te politike.

V Varaždinu, maj 2018leta

Art Applique doo